نمایه نویسندگان

آ

 • آرمش، محسن مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 102-135]
 • آفتابی، زکیه تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]

ب

 • با عقیده، مخمد واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-55]

پ

 • پناهی، علی ارزیابی دقت داده‌های CSIRO و مدل LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 139-163]
 • پورکریم برآبادی، رویا ارزیابی مدل‌های سری‌های زمانی جهت پیش‌بینی متوسط دما در نیمه جنوبی ایران ( مطالعه موردی: ایستگاه‌های یزد و شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 164-189]

ث

 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی اجمالی تغییر اقلیم با تکیه بر کنفرانس‌های مربوط به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و نقش ایران در آن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

ج

 • جاهدی، آرمان واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-114]
 • جهان بخش اصل، سعید واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]

ح

 • حسین نژاد، اکبر شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 56-76]
 • حسینی، سید اسعد پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • حسینی، سید محمد رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-154]
 • حیدری منفرد، زهرا ارزیابی مدل‌های سری‌های زمانی جهت پیش‌بینی متوسط دما در نیمه جنوبی ایران ( مطالعه موردی: ایستگاه‌های یزد و شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 164-189]

خ

 • خرم ابادی، فرحناز واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • خرم ابادی، فرحناز رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-154]
 • خرم ابادی، فرحناز ارزیابی دقت داده‌های CSIRO و مدل LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 139-163]
 • خسروی، محمود مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 102-135]
 • خورشید دوست، علی محمد واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]

ر

 • رستم زاده، هاشم شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 56-76]
 • رسولی، مهدی پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • رضایی بنفشه، مجید شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 56-76]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]

س

 • سلطانی گرد فرامرزی، مهدیه ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 154-178]
 • سلطانی گرد فرامرزی، ولی ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 154-178]
 • سلیقه، محمد مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 102-135]

ط

 • طاهرخانی، محمد تحلیل فضایی، عوامل محیطی در اپیدمی حشرات، مطالعه موردی (زنجره مو در شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 54-69]

ع

 • علی پور، عباس پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • علیجانی، بهلول واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-114]
 • علیمرادی، محمد رضا واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-55]

ک

 • کاشکی، عبدالرضا واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-55]
 • کاشکی، عبدالرضا رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 136-154]
 • کاویانی راد، مراد تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]
 • کرمی، مختار واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-55]
 • کفایت مطلق، امید رضا واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 40-54]

م

 • محمدی، نبی پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-101]
 • مرادی، محمد مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 115-138]
 • مزیدی، احمد ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 154-178]
 • مقبلی دامنه، مصیب بررسی اجمالی تغییر اقلیم با تکیه بر کنفرانس‌های مربوط به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و نقش ایران در آن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]
 • منتظری، مجید واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-39]
 • میرزایی، نبی الله واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-114]

و

 • ولی زاده، حوا تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 21-39]
 • ولیزاده کامران، خلیل واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]

ی

 • یقینی، زهرا واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 20-39]