دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1399 
6. مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398

صفحه 115-138

محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی