نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگرفتگی در آبادان مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-138]
 • آذربایجان شرقی ارزیابی دقت داده‌های CSIRO و مدل LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-163]
 • آزمون روند رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 136-154]
 • آزمون سن استیمیتور شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 56-76]
 • آزمون من-کندال شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 56-76]

ا

 • الگوهای همدید- بارش‌های سنگین – ECMWF- کم ارتفاع بریده واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 70-114]
 • امنیت زیست محیطی و شهرستان جیرفت تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 21-39]
 • امنیت غذایی تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 21-39]
 • امنیت ملی تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 21-39]
 • امواج گرمایی واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-55]
 • انرژی پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-101]
 • ایران واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 20-39]
 • ایران‌مرکزی واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • ایستگاه سینوپتیک تبریز شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 56-76]
 • ایستگاه‌های سینوپتیک یزد و شیراز ارزیابی مدل‌های سری‌های زمانی جهت پیش‌بینی متوسط دما در نیمه جنوبی ایران ( مطالعه موردی: ایستگاه‌های یزد و شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 164-189]

ب

 • باد پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-101]
 • بارش تابستانه مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 102-135]
 • بارش همرفتی مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-138]
 • بیابان پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-101]

پ

 • پتانسیل سنجی اقلیمی پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-101]

ت

 • تحلیل خوشه‌ای واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • تحلیل روند واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 20-39]
 • تحلیل عاملی واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • تحلیل فراوانی واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 20-39]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی، عوامل محیطی در اپیدمی حشرات، مطالعه موردی (زنجره مو در شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-69]
 • تغییرات همدید مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 102-135]
 • تغییر اقلیم رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 136-154]
 • تغییر اقلیم بررسی اجمالی تغییر اقلیم با تکیه بر کنفرانس‌های مربوط به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و نقش ایران در آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • تغییر اقلیم تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 21-39]
 • تغییر عامل ارزیابی دقت داده‌های CSIRO و مدل LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-163]
 • تغییرنگار ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 154-178]
 • توزیع لوگ نرمال دو فراسنجی مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 115-138]

ج

 • جنوب‌شرق ایران مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 102-135]

ح

 • حشرات تحلیل فضایی، عوامل محیطی در اپیدمی حشرات، مطالعه موردی (زنجره مو در شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-69]

خ

 • خراسان رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 136-154]
 • خرده نواحی آب‌وهوایی واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • خطا سنجی ارزیابی دقت داده‌های CSIRO و مدل LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-163]

د

 • درجه‌روز گرمایشی رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 136-154]
 • دشت یزد-اردکان ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 154-178]
 • دما ارزیابی مدل‌های سری‌های زمانی جهت پیش‌بینی متوسط دما در نیمه جنوبی ایران ( مطالعه موردی: ایستگاه‌های یزد و شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 164-189]
 • دمای کمینه و بیشینه واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-55]
 • دمای نقطه شبنم واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 20-39]

ر

 • روند تغییرات دمای ساعتی شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 56-76]

ز

 • زابل واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-55]
 • زمین آمار ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 154-178]
 • زنجره (جیرجیرک دشتی) تحلیل فضایی، عوامل محیطی در اپیدمی حشرات، مطالعه موردی (زنجره مو در شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-69]

س

 • سامانه بندالی-گلستان واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 70-114]
 • سامانه مونسون مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 102-135]
 • ستبرای وارونگی واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]
 • سری زمانی ارزیابی مدل‌های سری‌های زمانی جهت پیش‌بینی متوسط دما در نیمه جنوبی ایران ( مطالعه موردی: ایستگاه‌های یزد و شیراز) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 164-189]
 • سینوپ های هشتگانه هواشناسی شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 56-76]

ش

 • شدت وارونگی واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]
 • شیراز واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

ک

 • کریجینگ ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 154-178]
 • کیفیت آب زیرزمینی ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 154-178]

گ

 • گرادیان دما واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]
 • گرمایش جهانی بررسی اجمالی تغییر اقلیم با تکیه بر کنفرانس‌های مربوط به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و نقش ایران در آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

ل

 • لایه مرزی واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-54]

م

 • مخاطرات تغییر اقلیم بررسی اجمالی تغییر اقلیم با تکیه بر کنفرانس‌های مربوط به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و نقش ایران در آن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • مخاطرا ت محیطی تحلیل فضایی، عوامل محیطی در اپیدمی حشرات، مطالعه موردی (زنجره مو در شهر ملایر) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 54-69]
 • مدل LARS-WG ارزیابی دقت داده‌های CSIRO و مدل LARS-WG در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 139-163]
 • من-کندال رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 136-154]

و

 • واکاوی آماری واکاوی آماری امواج گرمایی زابل [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 40-55]