نویسنده = ���������� ����������
واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 40-55

عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ مخمد با عقیده؛ محمد رضا علیمرادی