نویسنده = �������������� ���������������� ��������