نویسنده = ������������ ����������
واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 70-114

بهلول علیجانی؛ نبی الله میرزایی؛ آرمان جاهدی