نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 154-178

مهدیه سلطانی گرد فرامرزی؛ احمد مزیدی؛ ولی سلطانی گرد فرامرزی