نویسنده = ������ �������� ��������
پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 77-101

سید اسعد حسینی؛ نبی محمدی؛ مهدی رسولی؛ عباس علی پور