نویسنده = �������������� �������� ��������
تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-39

مراد کاویانی راد؛ زکیه آفتابی؛ حوا ولی زاده