واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-20

علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهان بخش اصل؛ خلیل ولیزاده کامران؛ فرحناز خرم ابادی


واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 20-39

مجید منتظری؛ زهرا یقینی


واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 40-55

عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ مخمد با عقیده؛ محمد رضا علیمرادی


پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 77-101

سید اسعد حسینی؛ نبی محمدی؛ مهدی رسولی؛ عباس علی پور


مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 102-135

محسن آرمش؛ محمود خسروی؛ محمد سلیقه


رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 136-154

فرحناز خرم ابادی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی


ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 154-178

مهدیه سلطانی گرد فرامرزی؛ احمد مزیدی؛ ولی سلطانی گرد فرامرزی


تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-39

مراد کاویانی راد؛ زکیه آفتابی؛ حوا ولی زاده


واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 40-54

امید رضا کفایت مطلق


واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 70-114

بهلول علیجانی؛ نبی الله میرزایی؛ آرمان جاهدی


مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-138

محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی