کلیدواژه‌ها = لایه مرزی
واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 40-54

امید رضا کفایت مطلق