راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نحوه‌ی ارسال مقاله برای فصلنامه‌ی دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

1-  فرایند ارسال، داوری، پیگیری فرایندها و پذیرش مقاله از طریق سامانه CCCD.znu.ac.ir  امکان‌پذیر می‌باشد. مقالات ارسال شده برای این نشریه می­بایست همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

2- نشریۀ دگرگونی­ها و مخاطرات آب و هوایی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات کاملاً مرتبط با «تغییرات آب و هوایی» و «مخاطرات آب و هوایی» پذیرای مقالات می‌باشد. مقاله‌های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد. مجله حق رد یا قبولی و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو نشریه خارج خواهد شد و نشریه هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

3- زبان رسمی فصلنامه‌، فارسی است. مقاله علاوه بر چکیده فارسی و لاتین (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه)، می­بایست دارای واژه‌های کلیدی (حداقل 5 و حداکثر 7 کلمه)، مقدمه، داده­ها و روش‌ها، نتایج و یافته­ها، نتیجه‌گیری و فهرست منابع و ماخذ باشد.

4- مقاله باید پژوهشی- تجربی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات نظری (غیر تجربی) و نیز ترجمه مقالات لاتین اصولاً پذیرفته نمی­شوند؛ در شرایطی که هیات تحریریه تشخیص دهد که مقالات نظری و ترجمه حاوی اندیشه­ها و یافته­های نوآورانه باشد، چاپ مقاله با اِعمال شرایط خاص قابل بررسی خواهد بود.

5- مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (به عنوان نویسنده مسئول) می­بایست با همکاری استاد(ان) راهنما و یا مشاور تهیه و نیز با قید نام ایشان (به عنوان نویسندۀ همکار) به دفتر مجله ارسال گردد. مسوولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده‌دار مکاتبات است.

6- مقالات ارسالی، در محیطWord بر اساس جدول زیر و با فاصله 1 سانتی­متر میان سطورحروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 2، از پایین 2، از راست 3 و حاشیه چپ 2 سانتی‌متر باشد.

 

 

7- نشانی کامل نویسنده عهده­دار مکاتبات در یک صفحه جداگانه ارسال شود: نشانی شامل، نشانی پستی و پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار به فارسی و انگلیسی می‌باشد، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله باید خوداری شود. چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط موسسه‌ای تامین شده باشد باید نام موسسه در پاورقی صفحه اول درج شود. صفحه دوم عنوان و چکیده مقاله وکلید واژگان به فارسی و انگلیسی آورده شود. از صفحه سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

8- ماخذ در متن مقاله، داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه مورد استفاده آورده شود مثلاً (کاویانی، 1380: 12). معادل‌های انگلیسی اَعلام (نام­های خاص، اصطلاحات غیر رایج و...) در هر صفحه با شمارۀ مربوط در پاورقی ارایه شود. شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود. در تحریر مقاله موارد ذیل می­بایست رعایت شود:

- درج منابع در فهرست منابع و مآخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود. حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20منبع کمتر باشد. روش ارائه منابع و مآخذ در انتهای مقاله بشرح زیر خواهد بود:

کتاب:   

- نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(سال انتشار)، عنوان کتاب. شماره‌جلد، نوبت چاپ‌، محل انتشار: نام ناشر.

مثال برای کتاب (تالیفی به­وسیله یک یا چند نویسنده، ترجمه و نیز لاتین):

کاویانی، محمدرضا (1390)، میکروکلیماتولوژی. چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.

کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول (1390)، مبانی آب و هواشناسی. چاپ بیستم، تهران: انتشارات سمت.

فرید مجتهدی، نیما؛ عابد، حسین؛ نگاه، سمانه؛ اوجی، روح الله؛ هادی نژاد صبوری و مومن پور فروغ (1396). آب و هوای گیلان. چاپ اول، رشت: نشر فرهنگ ایلیا.

هندرسون-سلرز، ای و مک گوفی، کی. ترجمه ابوالفضل مسعودیان و حسنعلی غیور (1380)، نخستین گام در مدلسازی اقلیمی. چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

Davie, Tim (2008), Fundamental of Hydrology. Second Edition, New York: Routledge

مقالات:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)، عنوان مقاله. نام نشریه، دوره،شماره : صفحات.

آروین، عباسعلی (1397)، بررسی جزیره حرارتی در ارتباط با آلودگی هوا در شهر اصفهان، جغرافیا و مخاطرات محیطی، دوره 7، شماره 25، 129-115.

 

عبدالخانیان، نسرین؛ علمیزاده، هیوا؛ دادالهی سهراب، علی؛ سواری، احمد؛ فیاض محمدی، محمد (1397) مدل‏سازی سرعت جریان و تعیین محدودۀ فرسایش و رسوب‌گذاری در ورودی رودخانۀ اروند به خلیج فارس با استفاده از GIS . پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 50  شماره2: 219-207

 

Tsou, J; Zhuang, J; Yu, Li  and Zhang, Y ( 2017). Urban Heat Island Assessment Using the Landsat 8 Data: A Case Study in Shenzhen and Hong Kong. Urban Science 1(10): 1-22.

- در متن مقاله (به جای استفاده از عبارت «شکل زیر، جدول بالا و...) به شماره عکس‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد. در تنظیم جدول­ها، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت نمودار و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند، شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدولی دارای واحد یکسان باشند. می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیر نویس ارائه گردد، نتایج بررسی‌های آماری، باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نبایست بیش از دو جدول آورده شود.

د- شکل‌های هر مقاله شامل نمودار، عکس و نقشه بوده و همه‌ بطور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند.

شکل‌ها حتی‌الامکان بصورت سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس‌ها باید واضح‌، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر ماخذ عکسها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است.