کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-39

مراد کاویانی راد؛ زکیه آفتابی؛ حوا ولی زاده


رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 136-154

فرحناز خرم ابادی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی