تعداد مقالات: 16

1. واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-20

علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهان بخش اصل؛ خلیل ولیزاده کامران؛ فرحناز خرم ابادی


2. واکاوی تغییرات زمانی دمای نقطه شبنم در ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 20-39

مجید منتظری؛ زهرا یقینی


3. واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 40-55

عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ مخمد با عقیده؛ محمد رضا علیمرادی


5. پتانسیل سنجی اقلیمی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از باد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 77-101

سید اسعد حسینی؛ نبی محمدی؛ مهدی رسولی؛ عباس علی پور


6. مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون به جنوب شرق ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 102-135

محسن آرمش؛ محمود خسروی؛ محمد سلیقه


7. رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 136-154

فرحناز خرم ابادی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی


8. ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه شوری، تغییرات و محدودیت آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان

دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 154-178

مهدیه سلطانی گرد فرامرزی؛ احمد مزیدی؛ ولی سلطانی گرد فرامرزی


10. تبین نسبت امنیت غذایی و امنیت زیست محیطی با تغییر اقلیم نمونه پژوهی: شهرستان جیرفت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-39

مراد کاویانی راد؛ زکیه آفتابی؛ حوا ولی زاده


11. واکاوی نمایه‌های وارونگی دمای لایه مرزی هوای شهر شیراز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 40-54

امید رضا کفایت مطلق


13. واکاوی همدید بارش‌های حدی و سیل آسای کشور مطالعه موردی: 16 -31 مارس 2019

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 70-114

بهلول علیجانی؛ نبی الله میرزایی؛ آرمان جاهدی


14. مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-138

محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی