تحلیل فضایی، عوامل محیطی در اپیدمی حشرات، مطالعه موردی (زنجره مو در شهر ملایر)

نویسنده

دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

مخاطره شناسی، دانشی است همزاد بشر. در اکولوژی کره زمین حشرات عضو پایدار، فعال و تقریبا در همه بخش های جوامع زیستی شناخته شده و متنوع ترین گروه جانوری آن را تشکیل می دهند. این تنوع مجموعه های زیستی و منطقه ای حشرات در رابطه با جغرافیای مناطق کوهستانی، جلگه ای، صحرایی در سطح خشکی های زمین و تغییرات کیفی آب های شور و شیرین تنظیم شده و به حضور فعال حشرات تقریبا در تمام واحد های زیستی بزرگ وکوچک آن انجامیده است. حشرات از ابتدای پیدایش و در طی تحولات طولانی، در مقابل تغییرات جغرافیایی و اقلیمی دوران های چهارگانه زمین شناسی، به طور سرسختانه ای پایدار مانده و به دلیل قدرت سازگاری بالای خود از توان بالقوه ای جهت انفجار جمعیت در شرایط اقلیمی مناسب برخوردارند. هدف این پژوهش که برای اولین بار به موضوع حشرات به عنوان مخاطره ای اقلیمی پرداخته است، تبیین، نقش و عملکرد این موجودات در ایجاد خسارات فراوانی است که به محیط وارد می آورند، می باشد. در این ارتباط با بررسی و انتخاب حشره ای به نام زنجره و با نام علمی Cicadidae که آسیب های جدی به اکوسیستم کشاورزی وارد می آورد. به صورت موردی در شهر ملایر مطالعه و بررسی شده است. در این ارتباط و در طی مطالعات مستمر و مشاهدات میدانی مشخص شد،  که فعالیت و تکثیر این موجود کاملا وابسته به شرایط اقلیمی محیط و پامترهای وابسته به آن همانند دما، تبخیر، رطوبت نسبی ،  خاک و شرایط اقلیمی درون خاک می باشد.

کلیدواژه‌ها