اهداف و چشم انداز

دگرگونی های آب و هوایی و پیامدهای مخاطره آمیز آنها از چالش های بنیادی پیش روی بشر به ویژه طی چند دهه اخیر بوده است. شناخت این دگرگونی ها و پدیده های مرتبط، از رسالت های اصلی آب و هواشناسان است. چه، با شناخت و تبیین دگرگونی ها و مخاطرات توآم با آنها امکان مدیریت و برنامه ریزی مرتبط با ومبتنی بر این دانسته ها با استحکام و اتقان بیشتری مهیا و میسر خواهد بود.

 نشریه دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی با هدف ارائه یافته های علمی دانشمندان و پژوهشگران این مرزو بوم در راستای شناخت و تبیین دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی به ویژه در کشور ایران راه اندازی شده است. امید است این نشریه بتواند در این خصوص  گام های موثری بردارد.  از تمامی پژوهشگران در حوزه آب و هواشناسی و علوم مرتبط در خواست می شود دستگیر و هدایتگر نشریه باشند.