مطالعه همدیدی بارش شدید آبادان در آذر ماه 1398

نویسندگان

عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی

چکیده

در روز بیست و هشتم آذر 1398، رگبار شدید باران در مدت کوتاهی در استان خوزستان ریزش کرد و مشکلات زیادی را برای مردم این استان ایجاد کرد بطوری که در اهواز و آبادان آبگرفتگی معابر و هجوم آب به منازل مسکونی، خسارات فراوانی به بار آورد. در این تحقیق با نگاهی کوتاه به بارش‌های دیدبانی ایستگاه هواشناسی آبادان، دوره برگشت این بارش از دیدگاه آماری برآورد شد و سپس سامانه‌ همدیدی منجر به بارش از دیدگاه همدیدی بررسی و با دو سامانه بارشی مشابه مقایسه شد. نتایج آماری نشان داد که تابع توزیع لوگ‌نرمال دو فراسنجی بهترین تابع توزیع برای برازش بر داده‌های بیشترین بارش روزانه و شش ساعته ایستگاه آبادان است. بیشترین بارش شش و بیست و چهارساعته ایستگاه آبادان در روز بیست و هشتم آذر به ترتیب 107 و 113 میلیمتر ثبت شده است و دوره برگشت متناظر با آنها به ترتیب 11765 و 4000 سال بدست آمد. بزرگی دوره برگشت و نبود زیر ساخت‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌تواند از عوامل اصلی ایجاد آبگرفتگی در آبادان معرفی شود. نتایج بررسی همدیدی نشان داد که سامانه‌های همدیدی عبوری از جنوب‌غرب ایران که با جبهه‌های جوی همراهی دارند، می‌توانند شرایط کژفشاری شدید و بارش‌های همرفتی را در منطقه فراهم کنند. نم نسبی بالا و حرکت صعودی شدید در ترازهای زیرین و میانی جو از عوامل موثر بارش‌های همرفتی شدید در منطقه است که اولی بوسیله فرارفت هوای گرم و مرطوب جریان‌های جنوبی در سطح زمین و دومی در اثر فرارفت تاوائی نسبی چرخندی در تراز میانی، بوجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها