واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری/ دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

2 هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

3 رئیس اداره محیط زیست دریایی استان سیستان و بلوچستان

چکیده

امروزه به علت پدیده گرمایش زمین، فراوانی امواج گرمایی و شدت و تداوم آن، پیامدهای مخربی را در طبیعت به جای گذاشته است. هدف این مقاله شناسایی موجهای گرمایی شهرستان زابل و ویژگیهای آماری آنها مانند تداوم، شدت و فراوانی می باشد. بدین منظور داده های دمای کمینه و بیشینه روزانه ایستگاه زابل در بازه زمانی 1961 تا 2015 دریافت و سپس متوسط روزانه دما محاسبه و پایگاه داده ها در نرم افزار متلب تشکیل شد. بدین منظور از آستانه دمایی صدک 95 ام بلند مدت هر روز اقلیمی سال برای شناسایی امواج گرمایی استفاده شد. روزهایی که حداقل 3 روز یا بیشتر دمای متوسط روزانه آن از صدک 95 آن بیشتر بود موج گرمایی تلقی شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد در این منطقه موجهای گرمایی کم دوام رخداد بیشتری داشته و امواج گرمایی پرتداوم کمتر رخ داده است. دو موج گرمایی با دوام و ماندگاری طولانی تر مورد واکاوی آماری قرار گرفتند. ماندگارترین امواج گرمایی در منطقه در بازه زمانی، 23/5/1971 تا 30/5/1971 و 19/7/2013 تا 30/7/2013 با تداوم به ترتیب 8 و 12 روز رخ داده اند. نتایج نشان می دهد که امواج گرمایی به عنوان یکی از مخاطرات آب و هوایی در دوره آماری روند افزایشی داشته است.

کلیدواژه‌ها