دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-180 
واکاوی فضایی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی با استفاده از تکنیک‌های آماری

صفحه 1-20

علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهان بخش اصل؛ خلیل ولیزاده کامران؛ فرحناز خرم ابادی


واکاوی آماری امواج گرمایی زابل

صفحه 40-55

عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ مخمد با عقیده؛ محمد رضا علیمرادی


رفتارشناسی نیازهای درجه‌روز گرمایشی در ناحیه‌ی خراسان بزرگ

صفحه 136-154

فرحناز خرم ابادی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی