شناسایی الگو های غیر فضایی تغییرات ساعتی دما در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تبریز

2 استاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش به منظور تعیین و تفکیک تغییرات و روند دمای سینوپ های 3 ساعته در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه، داده های ساعتی ایستگاه سینوپتیک تبریز(با 195768 برداشت داده) طی دوره آماری (1951-2017) استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از کد نویسی در نرم افزار Matlab داده های  3ساعته(سینوپ ها) به داده های ساعتی-ماهانه، ساعتی-فصلی و ساعتی-سالانه تبدیل شدند. پس از تهیه پایگاه داده مورد نظر، به منظور شناسایی روند و معنی داری روند تغییرات از روش تحلیل ناپارامتریک من-کندال و نیز برای تعیین شیب خط روند هرکدام از این واحد های زمانی از آزمون تخمینگر شیب سن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در طول شبانه روز، داده ساعتی-ماهانه دمای ساعت 03:00 در ماه ژوئن با 71/0 درجه سانتیگراد در هر ده سال بیشترین افزایش را دارد. از نظر ساعتی-فصلی، فصل تابستان در ساعت 03:00 حدود 66/0 درجه سانتیگراد در هر دهه افزایش داشته است. بیشترین میزان تغییرات میانگین سالانه دما مربوط به سینوپ های 00:00 و 03:00 با 46/0 درجه سانتیگراد افزایش در هر دهه می باشد. در کل نتایج نشان می دهد که شیب تغییرات دما در سینوپ های شبانه بیشتر از سینوپ های روزانه و شیب تغییرات دما در فصول گرم سال بیشتر از فصول سرد سال است. با توجه به این روند انتظار می رود که در ده سال آینده مصرف انرژی(سرمایشی) در تابستان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها